Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » Volná místa
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Volná místa - vedoucí OVS

Městská část Praha-Suchdol vyhlasila dne 24. dubna 2017 dle ust. §7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha-Suchdol.

Lhůta pro podání přihlášky, doručení přihlášky do podatelny, končí: 15. května 2017 v 17.00 hod.

Platová třída: 9

Termín nástupu: září 2017

Předpoklady

 • státní občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,  nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla 18 let věku
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

Další požadavky

 • vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • schopnost samostatné práce, řídící, organizační a komunikační schopnosti
 • přesnost, pečlivost, spolehlivost
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • výhodou znalost agend evidence obyvatel, přestupků, vidimace a legalizace


Místo a způsob podání přihlášky:

 • podáním do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3
 • prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:

  Městská část Praha-Suchdol, Úřad městské části Praha-Suchdol,  k rukám Ing. Jany Krulíkové
  Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
  zalepenou obálku označit slovy: "výběrové řízení-vedoucí OVS, neotvírat"

Další informace Vám může poskytnout:
Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol, telefon  222 361 417, e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz

K účasti ve  výběrovém řízení je potřeba předložit:
a) přihlášku k výběrovému řízení (formulář ke stažení - xls), která musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis, případně e-mail
b) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
c) výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem)
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
e) čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihláška k výběrovému řízení (formulář ke stažení - xls)

 

 

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje