Výroční zpráva za rok 2003

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím v Městské části Praha - Suchdol
Počet podaných žádostí o informace

Prostřednictvím Úřadu MČ Praha - Suchdol nebyla podána písemná žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V MČ Praha - Suchdol nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

V roce 2002 nebyly vedeny s MČ Praha - Suchdol žádné soudní spory ohledně dodržování zákona 106/1999 Sb. Rovněž nebyly MČ Praha - Suchdol uloženy žádné sankce za nedodržování zákona 106/1999 Sb.

 

V Praze dne 27.2. 2004

Ing. Jana Krulíková
Tajemnice Úřadu MČ Praha Suchdol