Výroční zpráva za rok 2004

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím v Městské části Praha - Suchdol
Počet podaných žádostí o informace

rostřednictvím Úřadu MČ Praha – Suchdol byla podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V MČ Praha - Suchdol nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

V roce 2004 nebyly vedeny s MČ Praha Suchdol žádné soudní spory ohledně dodržování zákona 106/1999 Sb. Rovněž nebyly MČ Praha Suchdol uloženy žádné sankce za nedodržování zákona 106/1999 Sb.

 

V Praze dne 24. 2. 2005

Ing. Jana Krulíková
tajemnice Úřadu MČ Praha Suchdol