Výroční zpráva za rok 2006

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím v Městské části Praha - Suchdol

 

Počet podaných žádostí o informace: 3

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 

V roce 2006 nebyly vedeny s MČ Praha Suchdol žádné soudní spory ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

V roce 2006 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

V Praze dne 26.2. 2007

Ing. Jana Krulíková
tajemnice Úřadu MČ Praha Suchdol