Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » EPTA - hlavní strana

epta_logo_male

interreg IVC - logo

EU+FS+ERDF_logo_web


 

Projekt "Evropský model pro instituce managementu veřejné dopravy jako klíčový faktor udržitelné dopravy, vzorová řešení identifikace a zajištění" je organizován v rámci Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC.
 

Program meziregionální spolupráce INTERREG IVC je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

 

www.eptaproject.eu

www.interregivc.eu

www.strukturalni-fondy.cz

e-mail: eptapraha-suchdolcz


EPTA - Evropský model veřejné dopravy

2011-2014 - Projekt "Evropský model pro instituce managementu veřejné dopravy jako klíčový faktor udržitelné dopravy, vzorová řešení identifikace a zajištění" (European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability) je organizován za podpory prostředků z Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC.
Městská část se účastní projektu EPTA jako příjemce služeb organizování veřejné dopravy.Financování projektu EPTA:

 • 85% oprávněných nákladů ERDFEvropský fond pro regionální rozvoj
 • 15% financování jednotlivými účastníky

 • Celkový rozpočet projektu:    1.346.448,- EUR

  Rozpočet pro městskou část:

  • 97.366,- EUR - celkový rozpočet
  • 14.605,- EUR - z toho spolufinancování

  Trvání projektu: 01/2012 - 06/2014 - 30 měsíců  Cíl projektu: Komplexní dopravní řešení, ekonomická efektivita, environmentální dopady, úspory nákladů.

  Partneři projektu zpracují a vzájemně připomínkují komplexní dopravní řešení na svých územích, ekonomickou efektivitu místní dopravy a její environmentální dopady, možnosti úspor nákladů na dopravu. Projekt je zaměřen na 7 základních předpokladů kvalitních dopravních řešení: regulace, plán, hodnocení, integrace, propagace, management, kontrola.
  V projektu budou identifikovány příklady dobré praxe, cestou mezinárodních pracovních setkání a školení si partneři budou předávat znalosti a zkušenosti.

  Městská část se účastní mezinárodní spolupráce přípravy modelu organizování veřejné dopravy EPTA jako příjemcem služby veřejné dopravy. V rámci projektu EPTA bude zkoumáno nové řešení organizace veřejné dopravy a v rámci studie proveditelnosti bude diskutováno komplexní řešení dopravní obslužnosti území na rozhraní městské a příměstské dopravy, které je  nyní zatížené zvyšující se tranzitní silniční dopravou v kombinaci s leteckým hlukem. Na území městské části dále významně ovlivňuje dopravu areál České zemědělské univerzity. V souvislosti s plánovanými významnými nadmístními dopravními záměry v tomto území bude na místní úrovni prověřován nový základní koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí a to včetně změn v silniční síti a budou prověřovány nové návrhy uspořádání místní dopravy s důrazem na maximální snížení emisní a hlukové zátěže z pozemní dopravy.

  Vedoucí Partner projektu: Mobility Authority of the Province of Bologna (SRM Bologna)

  Partneři projektu: Projektu EPTA se účastní celkem jedenáct partnerů.  Realizace projektu:

  Schválený projekt EPTA představuje základní šablonu navržené spolupráce při výměně zkušeností, která se skládá ze čtyř komponent:

  • C1 - Řízení / administrace projektu
  • C2 - Zajištění propagace projektu, jeho výsledků a výstupů
  • C3 - Výměna zkušeností a příkladů správných postupů, jejich identifikace a analýza
  • C4 - Uvedení příkladů správných postupů, do praxe - zpracování studie řešení veřejné dopravy

  Výměna zkušeností bude spočívat v účasti na seminářích, kurzech a pracovních setkáních a v komentování navržených řešení organizace veřejné dopravy. Protože městská část není autoritou, která organizuje veřejnou dopravu, na území Prahy a v jejím okolí organizuje veřejnou dopravu hl.m. zřízená organizace ROPID, bude městská část Praha-Suchdol v rámci projektu EPTA předkládat a komentovat své zkušenosti vyplývající z postavení příjemce služeb poskytovaných organizátory veřejné dopravy.  Městská část bude v rámci spolupráce organizovat v březnu 2014 dvě mezinárodní setkání:

  • pracovní seminář - WS7 na téma: "Kvalita, účinnost a efektivnost v dopravě"
  • tréninkový kurz - TC6 na téma "Monitorovací systémy, podněty, srovnávací nástroje".


  Základním výstupem je pro městskou část zpracování studie proveditelnosti na téma:
  "Řešení veřejné dopravy na území městské části Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení s centem města". Studie by měla v souvislosti s významnými plánovanými nadmístními dopravními záměry na místní úrovni vytvořit (prověřit) nový základní koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí a to včetně změn v silniční síti a to s důrazem na maximální snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy.

  Studie proveditelnosti by měla především diskutovat projekt "Tramvajová trať Podbaba-Suchdol", který je na úrovni orgánů hl.m. Prahy připravován a měla by vytipovat a diskutovat kritické body nového řešení. Zde naleznete další informace k problematice tramvajové trati Podbaba-Suchdol.

  Vypracování studie proveditelnosti bude objednána jako externí služba v předpokládaném objemu zakázky ve výši 725.000,- Kč. Náplní této zakázky bude dále organizace a materiální zajištění pracovního semináře WS7 a tréninkového kurzu TC6 a dále v rámci komponent C3 a C4 zpracování a přednes prezentací připravených ve spolupráci se zadavatelem a komunikace s partnery zodpovědnými za obě pracovní komponenty.

  Dále budou samostatně zadávány zakázky na propagaci a prezentaci projektu v odhadovaných nákladech cca 90.000,- Kč.

  Městská část bude úkoly vyplývající z projektu řešit ve spolupráci s externími subjekty jako jsou   vysoké školy a univerzity, se společností ROPID, s Útvarem rozvoje města, s městskou částí Praha 6 a dalšími okolními obcemi a městskými částmi.

  Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje