Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » Projekty
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Připravované a realizované projekty

Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ

leden 2018 - Městská část se dlouhodobě snaží zajistit dostatečné prostory pro řádné vzdělávání suchdolských dětí. Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné výchovy nutné zajistit další prostory.
Městská část proto koupila koncem prosince 2017 pozemek s hřištěm u sokolovny, na kterém by měla vzniknout nová multifunkční hala (tělocvična) a venkovní hřiště pro potřeby základní školy a suchdolské veřejnosti.

Další informace ......

 


 

Nástavba budovy radnice - kulturně komunitní centrum

leden 2018 - Městská část dlouhodobě připravuje nástavbu budovy radnice, protože dostavbou 4. podlaží dojde k dokončení architektonického řešení této části Suchdolského nám., vzniknou tím další prostory pro potřeby městské části a neposlední řadě je potřeba obnovit dosluhující střešní krytinu.

Další informace ......

 


 

ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA

duben - říjen 2017 - Městská část vyhlásila architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh "ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE". Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Lhůta pro podání návrhů končila 26. září v 15 hodin a městská část obdržela 11 návrhů.

Porota udělila 4. října 2017 dvě ceny a dva návrhy získaly odměny. Výsledky architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh.

V neděli 5. listopadu 2017 od 16 hodin proběhlo v kapli sv. Václava slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Ve středu 22. listopadu od  18:30 hodin představila ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici trojce vítězných autorů MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka a Ing. arch. Martn Rosa svůj vítězný návrh.

Výstava všech soutěžních návrhů proběhla od počátku února do konce března 2018 v Alšově kabinetu na suchdolské radnici.

Zadání a výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže: www.suchdol-hrbitov.cz

Další informace k přípravě hřbitova u kaple sv. Václavav Praze-Suchdole ...

 


 

Analýza parkování v oblasti Výhled a Budovce

červen 2017 - Městská část zadala u společnosti M.O.Z. Consult s.r.o. zpracování analýzy parkování (dopravy v klidu) na území Výhled a Budovce. Cílem rozboru je zmapování situace s parkováním na vybraném území městské části po zavedení "modrých zón" v Praze 6. Tato analýza bude jedním z podkladů, na základě kterého se bude diskutovat a navrhovat organizace parkování v tomto území.

Další informace ......

 


Dosadba zeleně mezi ulicemi Kamýcká a U Kruhovky

V prostoru mezi ulicemi Kamýcká a U Kruhovky se nachází významný pás zeleně, který byl založen dle návrhu prof. Jiřího Marečka koncem šedesátých let po výstavbě bytových domů přiléhajících k areálu tehdejší Vysoké školy zemědělské. Protože stav tohoto pásu zeleně potřeboval odborný zásah, zadala městská část u Doc. Matouše Jebavého z Katedry krajinné  architektury ČZU návrh na dosadbu a úpravu tohoto prostoru.

Další informace ....Kompostárna PAKK na Starém Suchdole

říjen 2015 - Investor pan Petr Kukla, PAKK připravuje projekt kompostárny s kapacitou 150 tun za rok, která by měla být zřízena v areálu bývalé drůbežárny na pozemku parc.č.  2217/1, k.ú. Suchdol.

Další informace ....

 


 

Změna vymezení parkovišť v centru Suchdola

Na řadě míst v centrální oblasti městské části je nyní parkování upraveno značkou zákaz stání nebo zastavení s dodatkovou tabulkou „Stání povoleno MAX. 30 min.“
V poslední době nejsou tyto značky stále častěji respektovány a auta zde stojí mnohem déle. Na to doplácí především zákazníci přilehlých obchodů, ordinací, pošty, trhů atd. Bohužel je v současnosti dodržování vymezené doby stání obtížně vymahatelné.

Další informace ......

znacka ip13b

 


Dopravní opatření před základní školou

Městská část připravuje projekt „Zklidňující dopravní opatření v okolí ZŠ M. Alše v Praze-Suchdole“ jehož cílem je zvýšení bezpečnosti, zpomalení a zklidnění provozu na ulici Suchdolské před základní školou.

Další informace ......


Komunitní zahrada

Městská část připravuje využítí pozemku č. 2280/1 při ul. Suchdolská (vedle fotbalového hřiště) jako komunitní zahradu, která bude sloužit jak i pro potřeby vzdělávání žáků základní školy M. Alše, tak pro suchdolskou veřejnost.

Další informace ......

komunitní zahrada - logo 

 Podpora domácího kompostování v Suchdole

Předmětem projektu "Podpora domácího kompostování občany MČ Praha-Suchdol" je pořízení kompostérů a štěpkovače dřevní hmoty za přispění dotace z Operačního programu Životní prostředí.
V rámci projektu městské části Praha-Suchdol budou pořízeny plastové zahradní kompostéry  o  objemu  0,9  m3, které budou občanům městské části Praha-Suchdol bezplatně na dobu 5 let zapůjčeny. Po uplynutí této doby bude kompostér  účastníkům projektu darován.

Zahájení distribuce kompostérů je plánováno v průběhu listopadu 2014, počet kompostérů je omezen, distribuce bude probíhat do vyčerpání zásob.

Další informace ....

logo_opzp logo FS+voda

EPTA - Evropský model veřejné dopravy

(European Model for Public Transport Authority as a key factor to transport sustainability) - řešení dopravní obslužnosti území městké části - kapacitní napojení na veřejnou dopravu hl.m. Prahy, tramvajová trať Podbaba-Suchdol, každodenní doprava cca 10 tisíc studentů ČZU, obsluha území městské částí autobusy, P&R, cyklostezky, ...

Projekt byl připravován od 1.1.2012 do 30.6.2014 v rámci Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC a je připravován za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

epta_logo_male

Další informace  k projektu EPTA  ....

Další informace k projektu TT Podbaba-Suchdol ....


interreg IVC - logo Logo projektu EPTA EU+FS+ERDF_logo_web


Pomník gerálmajoru Rudolfu Pernickému

Pietní akt - generálmajor Rudolf Pernický-01
Generál Rudolf Pernický byl naším spoluobčanem. V minulých letech byla vedena diskuse, kde umístit pamětní desku či pomník generálmajoru Pernickému. Počátkem roku 2010 městská část vybrala k umístění pomníku jihozápadní kvadrant Brandejsova náměstí a oslovila ateliéry Akademie výtvarných umění s výzvou o spolupráci při zpracovaní studentských návrhů pomníku, ta byla navázána s ateliérem prof. Petra Siegla.

Další informace ......

 


Rekonstrukce Brandejsova statku

Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2,  Praha 1, PSČ 110 01
Objednatel: Hlavní město Praha, odbor správy majetku
Stupeň: Dokumentace k územnímu řízení
Datum zpracování: září 2010
Charakteristika stavby: Rekonstrukce, přístavba a dostavba objektu č.p. 1 - Brandejsův statek, Praha-Suchdol, včetně dopravního napojení, komunikací, dopravy v klidu, inženýrských sítí, terénních a sadových úprav a drobných opěrných zdí a prvků drobné  architektury na poz. parc. č. 13/1, 14, 129/1, 1083/1, 2308/1, 2318/4, 2319, 2365  v k.ú. Suchdol
Generální projektant: GEMA ART GROUP a.s.

 BS_pohledy_zamek

Další informace ......

 


 


Komunikace BUDOVEC
Přehledná situace - komunikace Budovec

akce:                    TV Suchdol, etapa 0005-komunikace Suchdol,
                            zpracování dokumentace pro stavební povolení
investor:                MHMP OMI
projekční kancelář: Pragoprojekt, a.s. 
termín:                  listopad 2012

Další informace ......


 

Pietní území u Kapličky sv. Václava

Změna využití území v okolí kapličky sv. Václava byla usnesením č.20/ 70 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 30. 10. 2008 v rámci změn vlny 06 územního plánu hl. m. Prahy změnou Z1112/06  a byla vyhlášena opatřením obecné povahy č. 3/2008.

Dokumenty ke stažení:

- studie "Pietní území u Kapličky sv. Václava pro změnu územního plánu" (pdf - 6.6 MB)
- schválená změna ÚP Z1112/06 (pdf)Rozšíření kapacity mateřské školy Gagarinova

Nástavba dvou tříd nad technickým pavilonem. Projekt byl realizován z doatce od Hl.m. Prahy a z vlastních prostředků městské části.

Další informace .....Rekonstrukce Suchdolského náměstí

Projekt byl připravován ve spolupráci s nadacemi Penta a Partnerství - 5P pro Prahu
(Prostranství • Potkávání • Partnerství • Podpora • Prosperita). Z dotce Nadace Partnerství byla financována příprava dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Další informace ...

Logo projektu 5P pro PrahuFVE Stehlíkova

Fotovoltaická elektrárna na střeše bytového domu ve Stehlíkově ulici 928-930, instalovaný výkon 20.6 kW. Projekt byl realizován z podpory z Operačního programu životní prostředí a od společnosi Pražská energetika v rámci programu PREKO.

Další informace ...

OPŽP - logo

PREKO logo


 

 

 

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje