edit
edit
editSPRAVA
edit

 

Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

edit
edit

Ceník úkonů k poskytnutí informace na základě žádosti.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Městská část Praha-Suchdol stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 94 odst. 3 zákona o hl.m. Praze.
 
Náklady na pořízení kopií   černobilé barevné
kopie A4 - jednostranná
  2,- Kč za 1 stránku 10,- Kč za 1 stránku
kopie A4 - oboustranná
  4,- Kč za 1 list
15,- Kč za 1 list
kopie A3 - jednostranná
  3,- Kč za 1 stránku
20,- Kč za 1 stránku
kopie A3 - oboustranná
  6,- Kč za 1 list
30,- Kč za 1 list
       
CD   10,- Kč / ks  
DVD   15,- Kč / ks  

Jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny


Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na odeslání odpovědi budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady na balné nebudou účtovány.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebudou náklady na odeslání informací žadateli uplatňovány.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 270,- Kč. Sazba je odvozená od skutečných nákladů na platy úředníků, zaměstnanců městské části, ( tj.včetně zákonných odvodů) v předchozím roce, tj. v roce 2016. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě kalkulace.

Ostatní ustanovení
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojerných s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována.
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta městské části od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být obsažen  a odůvodněn již v žádosti o poskytnutí informace.
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti nebo na bankovní účet obce. Číslo účtu a variabilní symbol bude žadateli sdělen v oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace.
4. Tento sazebník se stanoví s účinností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
5. Sazebník byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Suchdol č. 131.9 ze dne 26. 7. 2017.
 

edit
edit

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje

edit